Ανακαίνιση Σπιτιού Αδεια

Οδηγός επιβίωσης: ανακαίνιση σπιτιού και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Το πέρασμα του χρόνου, με τη φθορά που αυτό επιφέρει στο οικιακό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον επιβεβλημένο κατ’ οίκον περιορισμό κατά το πρόσφατο διάστημα λόγω της πανδημίας, καθώς και η καθημερινή ρουτίνα, αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη ψυχολογία. Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποί μας αποφασίζουν να αναδιακοσμήσουν κάποιους χώρους στο σπίτι ή ακόμη να προχωρήσουν και σε γενική ανακαίνιση, ως μια απλή λύση ανανέωσης τόσο της διάθεσης όσο και του χώρου στον οποίο περνούμε όλο και περισσότερες ώρες καθημερινά. Άλλοτε, η θέληση για αλλαγή σχετίζεται με οικονομικές επιλογές, όπως για παράδειγμα η εξοικονόμηση ενέργειας.

Ανεξαρτήτως κινήτρου, πολλές και διάφορες είναι οι επιλογές για μια ανακαίνιση: από την αλλαγή χρώματος σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους, σε αλλαγές του τοπίου στον κήπο ή ακόμη και την εφαρμογή μονωτικού κελύφους και την αλλαγή κουφωμάτων για ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού. Σε πολλούς δικαίως και εύλογα γεννιέται το ερώτημα αν απαιτείται ειδική άδεια για ανακαινίσεις στο οικιακό περιβάλλον. Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι τέτοιες άδειες απαιτούνται για την αποφυγή επιβολής προστίμου από τις αρμόδιες αρχές.

Το παρόν άρθρο αποβλέπει στο να αποτελέσει ένα σύντομο οδηγό επιβίωσης για όσους ενδιαφέρονται να προβούν σε μικρής ή μεγάλης έκτασης ανακαίνιση σπιτιού. Θα γίνει εκτενής αναφορά στη διαδικασία έκδοσης αδείας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ενώ επίσης θα αναφερθούν ποιές περιπτώσεις εξαιρούνται από την απαίτηση έκδοσης αδείας.
Σε γενικές γραμμές, η έκδοση άδειας είναι απαραίτητη εάν οι εργασίες ανακαίνισης απαιτούν τη χρήση σκαλωσιάς (ικρίωμα). Αρμόδιο κρατικό όργανο για την έκδοση και διαχείριση αδειών είναι η πολεοδομία. Υπάρχουν δύο κύρια είδη αδειών γι’ αυτόν τον σκοπό και είναι οι εξής:
• «Άδεια μικρής κλίμακας»: η άδεια αυτή σχετίζεται με μικρές εργασίες. Ο μέγιστος προϋπολογισμός δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 25000 ευρώ.
• «Άδεια μεγάλης κλίμακας ή άδεια δόμησης»: αναφέρεται σε μεγάλης κλίμακας εργασίες, βαριές και δύσκολες. Σε αυτόν τον τύπο άδειας ανήκουν οι εργασίες που έχουν συνολικό προϋπολογισμό από 25000 ευρώ και άνω.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να παραληφθεί η έκδοση άδειας:

Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας είναι οι ακόλουθες:

 1. Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παρ. 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό.

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,

ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ικ) φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW.

κα) κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι κατασκευές των συνοδών έργων εντός κάθε τύπου και κατηγορίας υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, υφισταμένων ή νέων, που σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνουν τα 0,50 μ. από την τελικά διαμορφωμένη στάθμη εδάφους και για τις οποίες διατίθεται στατική μελέτη εγκεκριμένη από τον φορέα υλοποίησης.

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Σε ποιες περιπτώσεις αρκεί η έκδοση μικρής κλίμακας άδειας:

Ως εργασίες μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.4076/2012 (ΦΕΚ 79Α) ΝΟΚ όπως ισχύει, καθορίζονται οι εξής:

 1. Εργασίες που απαιτούν την χρήση σκαλωσιάς. Είτε πρόκειται για τον ελαιοχρωματισμό εξωτερικών τοιχωμάτων, είτε για εργασίες στη στέγη (αντικατάσταση ή επισκευή) ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία που απαιτείται η χρήση ικριωμάτων.
 2. Αλλαγή στην εσωτερική διαρρύθμιση, όπως γκρέμισμα εσωτερικών τοίχων ή συνένωση χώρων.
 3. Κατασκευή στεγασμάτων και προστεγασμάτων, καθώς και κατασκευή πέργκολας που ξεπερνάει τα 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων οικοδομημάτων, σε υπαίθριους χώρους, ανοιχτούς εξώστες και δώματα.
 4. Απαιτείται άδεια για κατασκευή ή αντικατάσταση ανελκυστήρα.
 5. Κηποτεχνία, όπως κατασκευή φυτεμένων χωρίων και επιφανειών/δωμάτων. Ομοίως, εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον και επιδιώκεται κοπή δένδρων.
 6. Οποιαδήποτε αλλαγή στην όψη του κτηρίου που αποσκοπεί σε ανακαίνιση απαιτεί έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Παραδείγματα αποτελούν η διάνοιξη παραθύρων ή μπαλκονόπορτας καθώς και η αντικατάσταση αυτών, εφόσον απαιτείται χρήση ικριωμάτων. Το ίδιο ισχύει για την τοποθέτηση εξωτερικού θερμομονωτικού κελύφους και θερμομόνωσης στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «εξοικονόμηση κατ’ οίκον».
 7. Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης.
 8. Κατασκευή τζακιού και της αντίστοιχης καπνοδόχου, καθώς επίσης και η κατασκευή φούρνων με τις καπνοδόχους τους, που μπορεί να προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Ομοίως για την τοποθέτηση αγωγών αερισμού σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.
 9. Περίφραξη σπιτιού με λιθοδομή μέχρι ύψος 1 μέτρου ή περίφραξη με ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και οικισμούς που δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως. Ως περίφραξη νοείται και η πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε μη ρυμοτομούμενα οικόπεδα σε εντός πολεοδομικού σχεδίου περιοχές.
 10. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.
 11. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
 12. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
 13. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
 14. Εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης.
 15. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας.
 16. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 17. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.
 18. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών.
 19. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.
 20. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων.
 21. Τοποθέτηση κεραιών.
 22. Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της στέγης του οικήματος, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.

Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας;

Για την έκδοση της εκάστοτε άδειας απαιτούνται γενικά και ειδικά δικαιολογητικά.

 • Τα γενικά δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
 1. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη για την χορήγηση άδειας.
 2. Εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Δασαρχείο, Διεύθυνση Αρχαιοτήτων κλπ.), όπου αυτές απαιτούνται.
 3. Τεχνική έκθεση μηχανικού για το έργο που περιλαμβάνει και τον προϋπολογισμό αυτού.
 4. Βεβαίωση κτηματολογίου και Τίτλο Ιδιοκτησίας.
 5. Φωτογραφίες του οικοδομήματος.
 6. Αντίγραφο της Οικοδομικής Άδειας ή άλλο νομιμοποιημένο έγγραφο σε περίπτωση έλλειψής της.
 7. Δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες αφορούν κοινόχρηστους χώρους.
 • Τα ειδικά δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα και είναι ενδεικτικά για 4 κατηγορίες εργασιών:
 1. Εσωτερικών διαρρυθμίσεων με καθαίρεση εσωτερικών τοίχων:
  • Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του κτηρίου του φέροντος οργανισμού.
  • Κάτοψη του χώρου.
  • Τεχνική έκθεση από τον μηχανικό συνοδευμένη από σκαριφήματα ή σχέδια όπου αυτά απαιτούνται για να τεκμηριωθεί επαρκώς η καθαίρεση.
  • Σύνταξη του προϋπολογισμού του έργου.
 2. Ανακατασκευή Στέγης:
  • Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι είναι ίδιες διαστάσεις, ίδιος όγκος καθώς και ότι δεν μεταβάλλεται το τελικό ύψος του κτηρίου και της στέγης.
  • Κάτοψη, όψη και τομή του ακινήτου με κλίμακα 1:100.
  • Υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτηρίου.
  • Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
 3. Κατασκευή Πέργκολας:
  • Κάτοψη και όψη του εκάστοτε ακινήτου.
  • Αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος της Οικοδομικής Άδειας ή της Άδειας Δόμησης εφόσον υπάρχει ή του προσαρτώμενου σε δικαιοπραξία, με την υπό κλίμακα, αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.α.).
  • Βεβαίωση από τον μηχανικό ότι δεν παραβιάζεται το ιδεατό στερεό του κτηρίου.
 4. Εγκατάσταση ανελκυστήρα:
  • Δήλωση της ανάθεσης της μελέτης από αρμόδιο μηχανικό.
  • Κάτοψη και όψη του κτηρίου σε κλίμακα 1:100.
  • Δήλωση στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού, στην οποία θα αναφέρεται η μελέτη προσθήκης και πρόσβασης του ανελκυστήρα.
  • Σχέδιο και φάκελος ασφαλείας και υγείας του έργου.
  • Τοπογραφικό Αντίγραφο το οποίο είχε κατατεθεί στην αρχική Οικοδομική Άδεια.
  • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη που διασφαλίζει την ασφάλεια του έργου.
  • Δήλωση του μηχανικού ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης.
  • Εάν επρόκειτο για πολυκατοικία, το πρακτικό συναίνεσης με ποσοστό τουλάχιστον 51%.

Η άδεια μικρής κλίμακας δεν μπορεί να εκδοθεί όταν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτίριο. Πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενο, δηλαδή να μην υπάρχουν εκκρεμότητες για κτίρια που έχουν χτιστεί πριν το έτος 1955 ή για αυθαίρετα κτίρια, ενώ πρέπει να έχουν υφιστάμενη οικοδομική άδεια εφόσον οικοδομήθηκαν πέραν του 1955. Επιπλέον, άδεια μικρής κλίμακας μπορεί να εκδοθεί για κτήρια τα οποία έχουν εξαιρεθεί οριστικά της κατεδάφισης. Οι αυθαιρεσίες σε κτίρια πρέπει να νομιμοποιηθούν πριν την έκδοση αδείας βάσει του Νόμου 4495/2017.

Ο χρόνος που απαιτείται για έκδοση αδείας μικρής κλίμακας ή την αίτηση παράτασης ήδη εκδοθείσας αδείας είναι περίπου μια εβδομάδα από την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών (πλήρης φάκελος), εφόσον η παράδοση των εγγραφων γίνει ιδιοχείρως, ενώ πλέον ο αρμόδιος μηχανικός έχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επίδοσης των δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Πολεοδομίας (e-Άδειες), με την έγκριση να παραχωρείται πιο γρήγορα. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη η υπογραφή και η σφραγίδα του αρμόδιου μηχανικού.

Δεν είναι υποχρεωτική η επίβλεψη του έργου από τον ίδιο, εκτός εάν απαιτείται η τοποθέτηση σκαλωσιάς (ικριώματος). Σε αυτή την περίπτωση ο μηχανικός σύμφωνα με το νόμο πρέπει να συντάξει Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) καθώς και να επιβλέπει τις εργασίες τοποθέτησης και αφαίρεσης των ικριωμάτων. Επίσης προαιρετική αλλά εξαιρετικά συνιστώμενη είναι η επίβλεψη του αρμόδιου μηχανικού κατά την εκτέλεση εργασιών, όπως καθαίρεση τοιχοποιίας ή ανακατασκευή στέγης.

Το κόστος της άδειας μικρής κλίμακας ποικίλει καθώς καθορίζεται από το είδος των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Παράλειψη έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας διώκεται ποινικά. Σε περίπτωση καταγγελίας υπάρχει κίνδυνος αυτόφωρης σύλληψης και επιβολής χρηματικού προστίμου. Η διάρκεια ισχύος της άδειας μικρής κλίμακας είναι 12μηνη με δυνατότητα 6μηνης παράτασης εφόσον απαιτείται από το έργο.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης (άδεια μεγάλης κλίμακας);

Εκδίδεται σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής ή προσθήκης σε προϋπάρχουσα. Οι προσθήκες αυτές μπορεί να είναι η κατασκευή περίφραξης ή περιτοίχισης, η κατασκευή βόθρων και υπόγειων δεξαμενών νερού, ανασκαφές κ.α. Επιπλέον πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση κατεδάφισης ή αλλαγής χρήσης. Εάν κάτι αλλάξει κατά την περίοδο ισχύος της οικοδομικής άδειας, θα χρειαστεί η άδεια αναθεώρησης. Αναλυτικότερα:

 • Ανέγερση κτιρίου, προσθήκη οικήματος, ή επισκευή του υπάρχοντος.
 • Κατεδάφιση του ακινήτου.
 • Κατασκευή πισίνας.
 • Κατασκευή δεξαμενής νερού.
 • Αλλαγή χρήσης του ακινήτου για παράδειγμα από οικία σε επαγγελματική στέγη, όπως και το αντίστροφο.
 • Ανασκαφές και διαμόρφωση του εδάφους που ξεπερνάει τα συν/πλην 0,80 μέτρα.
 • Εργασίες ανακαίνισης και νομιμοποίησης που ξεπερνούν τα 25000 ευρώ.
 • Κατασκευή αναστηρικτικών τοίχων, περιφράξεων και περιτοιχίων που δεν μπορούν να υπαχθούν στην άδεια μικρής κλίμακας.

Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης (άδεια μεγάλης κλίμακας);

Εκδίδεται σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής ή προσθήκης σε προϋπάρχουσα. Οι προσθήκες αυτές μπορεί να είναι η κατασκευή περίφραξης ή περιτοίχισης, η κατασκευή βόθρων και υπόγειων δεξαμενών νερού, ανασκαφές κ.α. Επιπλέον πρέπει να εκδοθεί σε περίπτωση κατεδάφισης ή αλλαγής χρήσης. Εάν κάτι αλλάξει κατά την περίοδο ισχύος της οικοδομικής άδειας, θα χρειαστεί η άδεια αναθεώρησης. Αναλυτικότερα:

 • Ανέγερση κτιρίου, προσθήκη οικήματος, ή επισκευή του υπάρχοντος.
 • Κατεδάφιση του ακινήτου.
 • Κατασκευή πισίνας.
 • Κατασκευή δεξαμενής νερού.
 • Αλλαγή χρήσης του ακινήτου για παράδειγμα από οικία σε επαγγελματική στέγη, όπως και το αντίστροφο.
 • Ανασκαφές και διαμόρφωση του εδάφους που ξεπερνάει τα συν/πλην 0,80 μέτρα.
 • Εργασίες ανακαίνισης και νομιμοποίησης που ξεπερνούν τα 25000 ευρώ.
 • Κατασκευή αναστηρικτικών τοίχων, περιφράξεων και περιτοιχίων που δεν μπορούν να υπαχθούν στην άδεια μικρής κλίμακας.

Ποια δικαιολογητικά και μελέτες απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα στοιχεία προαπαιτούμενων μελετών καθορίζονται από το Νόμο περί τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και είναι τα ακόλουθα:

 1. Έγκριση Δόμησης:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα σύμφωνα με τις αντίστοιχες δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων και το ανάλογο φύλλο ελέγχου.

β) Τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα δόμησης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.

γ) Αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες μηχανικού.

Επίσης υποβάλλονται τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό απόσπασμα για κάθε ακίνητο, αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των υφιστάμενων κτισμάτων σε περίπτωση προσθήκης και εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται.

 1. Άδεια Δόμησης:

Για την έκδοση άδειας δόμησης υποβάλλονται η έγκριση δόμησης και τα ακόλουθα δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) Αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

β) Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται.

γ) Στατική μελέτη.

δ) Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

ε) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

στ) Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου.

ζ) Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων.

η) Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, θεωρημένη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.

θ) Μελέτη καυσίμου αερίου, εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου, όπου απαιτείται.

ι) Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι:

Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις και κανονισμούς, είναι πλήρεις και τα στοιχεία τους συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς που ισχύουν.

Οι διαστάσεις των σχεδίων και τα στοιχεία των μελετών ταυτίζονται με τις διαστάσεις και τα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης και του τοπογραφικού διαγράμματος βάσει των οποίων εκδόθηκε η έγκριση δόμησης.

Οι τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν τα τεύχη υπολογισμών είναι πλήρεις και σύμφωνες με τις προδιαγραφές που ισχύουν.

ια) Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 212).

ιβ) Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς.

ιγ) Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210).

ιδ) Αποδεικτικά κατάθεσης κρατήσεων και καταβολής εισφορών των μελετητών.

ιε) Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της υποχρέωσης υποβολής του παραπάνω δικαιολογητικού.

 1. Η αίτηση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται:

α) η λειτουργία διαδραστικής διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την Πολεοδομική Νομοθεσία,

β) ο τρόπος διαδικτυακής συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών και άλλων φορέων που χορηγούν εγκρίσεις και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από τις δημόσιες αρχές,

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των στοιχείων και δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Η Οικοδομική άδεια έχει ισχύ έως και την λήξη των εργασιών οι οποίες προβλέπονται μέσα σε αυτήν. Αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Αλλαγή του αρμόδιου μηχανικού.
 • Αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδόθηκε η άδεια.
 • Ολική ή μερική μεταβολή κάποιας ή κάποιων εκ των μελετών που κατατέθηκαν.
 • Αλλαγή της χρήσης του ακινήτου.
 • Αύξηση του συντελεστή δόμησης.
 • Αύξηση του συνολικού όγκου του ακινήτου.

Ο χρόνος που απαιτείται για την έκδοση άδειας μεγάλης κλίμακας δεν μπορεί να οροθετηθεί λόγω των υπηρεσιών που εμπλέκονται για την έκδοσή της αλλά και την αναγκαία προσκόμιση εγγράφων που απαιτούνται. Υπάρχει και εδώ δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική Πολεοδομία (e-άδειες). Το κόστος μιας Οικοδομικής Άδειας καθορίζεται από το κράτος και εξαρτάται από τη φύση των εργασιών που απαιτούνται αλλά και τα χαρακτηριστικά του οικοδομήματος.

Συμπερασματικά, ο μηχανικός αποτελεί απαραίτητο σύμβουλο σε κάθε περίπτωση, διότι είναι ο κύριος αρμόδιος να κρίνει ποιά είναι τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα που απαιτούνται για εργασίες ανακαίνισης ή οικοδόμησης κατοικίας, καθώς ενημερώνεται συνεχώς για νέες διατάξεις επί του τομέα ευθύνης του, όποτε αυτές εκδίδονται από τις αντίστοιχες αρχές. Υπό την έμπειρη επίβλεψη του μηχανικού και μετά από συζήτηση μαζί του/της μπορεί να ληφθεί η κατάλληλη άδεια, εφόσον χρειάζεται, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται ο ποιοτικός έλεγχος και η σωστή διεκπεραίωση των κατά περίπτωση εργασιών, και, επίσης πολύ σημαντικό,  τηρείται η απαραίτητη νομιμότητα και αποφεύγονται οι οποιεσδήποτε ποινικές κυρώσεις που πηγάζουν από αυθαίρετη ή παράνομη εκτέλεση εργασιών.

Αδεια Ανακαίνισης Σπιτιού : επικοινωνήστε μαζί μας

Αν σκέφτεστε να προχωρήσετε στην ανακαίνιση του σπιτιού σας και θα θέλατε να μάθετε περισσότερα για το καθεστώς που αφορά την άδεια ανακαίνισης η μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Η τεχνική εταιρεία Σωτήρης Ευθυμίου έχει μακρόχρονη πείρα σε ανακαινίσεις κατοικιών και άριστη γνώση του νομοθετικού πλαισίου

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες ή ζητήστε μία προσφορά για το δικό σας έργο ανακαίνισης.