Στο 22ο βήμα γίνεται η τοποθέτηση μηχανολογικού εξοπλισμού, καλοριφέρ, fan coil, μηχανοστασίου, ασανσέρ, ηλιακού, αντλίας θερμότητας, λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Συγκεκριμένα, για τη σωστή εγκατάσταση λέβητα, απαιτείται ξεχωριστή μελέτη. Για να θωρηθεί μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης πετυχημένη θα πρέπει να θερμαίνει σωστά, να λειτουργεί οικονομικά και να πληροί αρχές και προδιαγραφές μέγιστης λειτουργικής ασφάλειας.

Η μελέτη που γίνεται περιλαμβάνει: 1) την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών, 2) τον υπολογισμό θερμικών απαιτήσεων, 3) σχεδίαση δικτύων διανομής, 4) καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων του κύριου και βοηθητικού εξοπλισμού, 5) διατύπωση κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και 6) διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, τη ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Είναι καλύτερα η τελική επιλογή του εξοπλισμού της κεντρικής θέρμανσης να γίνεται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο της οικοδομής, τον επιβλέποντα μηχανικό και τον εγκαταστάτη υδραυλικό που θα εφαρμόσει τη μελέτη στην πράξη. Κύριο κριτήριο επιλογής για την αγορά των κατάλληλων προϊόντων θα πρέπει να είναι το άνετο και υγιεινό περιβάλλον αλλά και η οικονομία λειτουργίας της εγκατάστασης χωρίς προβλήματα.

Τοποθέτηση Λέβητα