Το τελικό βήμα (31ο) είναι η παράδοση της κατοικίας στον ιδιοκτήτη.