ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες για την ασφάλεια δεδομένων σε αυτή την ιστοσελίδα ακολουθούν την Ευρωπαϊκή νομοθεσία του GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων».

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.»(εφεξής η «Εταιρία» ή «Εμείς»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, αναγνωρίζει και δίνει μεγάλη σημασία στη νομοθεσία που σχετίζεται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Με την δήλωση αυτή, σκοπός μας είναι η ενημέρωσή σας ως προς την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο των συναλλαγών μας, σύμφωνα με τον νόμο και ιδίως τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (εφεξής ο «Κανονισμός»), αλλά και την εγχώρια νομοθεσία.

 

 1. Ποιοι Είμαστε

Η Εταιρία μας είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό 143280701000,  και τα γραφεία της βρίσκονται στο Χολαργό Βουτσινά 84. Δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο των κατασκευών και κυρίως των ανακαινίσεων κατοικιών ή επαγγελματικών χώρων.

 

 1. Γενικές αρχές επεξεργασίας

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών μας μεριμνούμε, προκειμένου η επεξεργασία των δεδομένων σας να πραγματοποιείται με γνώμονα τα παρακάτω:

 • Η οποιαδήποτε επεξεργασία πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο, σε συμμόρφωση με τη δήλωση του υποκειμένου και τους επιμέρους γνωστοποιηθέντες σκοπούς .
 • Τα επιμέρους δεδομένα δεν είναι περισσότερα από όσα απαιτούνται στο πλαίσιο του εκάστοτε σκοπού της επεξεργασίας.
 • Τα δεδομένα ελέγχονται ως προς την ακρίβειά τους και επικαιροποιούνται τακτικά.
 • Η συλλογή να πραγματοποιείται με τρόπο θεμιτό και νόμιμο.
 • Τα δεδομένα τηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς κάθε υποκειμένου για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο πραγματοποίησης του σκοπού της επεξεργασίας.
 • Τηρούμε τα δέοντα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων κάθε υποκειμένου και την πρόληψη κινδύνων όπως απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, παράνομη χρήση ή αποκάλυψη.
 • Πριν από την επεξεργασία κάθε επιμέρους υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται, παρέχοντας, όπου απαιτείται, τη συγκατάθεσή αυτοβούλως και ενεργά. Εφόσον παράσχετε την συγκατάθεσή σας, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Δεν απαιτείται η συγκατάθεσή σας στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. για την εκτέλεση σύμβασης που έχουμε συνάψει, ιι. για την λήψη μέτρων σχετικά με αίτημά σας πριν από τη σύναψη της σύμβασης, ιιι. για τη συμμόρφωση μας με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας ως «Υπεύθυνου Επεξεργασίας», iv. για την προστασία ζωτικών συμφερόντων σας, v. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, vi. όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε, εκτός εάν το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν των εν λόγων συμφερόντων.

 

 1. Σκοποί επεξεργασίας

Εκτέλεση Συμβάσεως ή συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις.

 

 1. Δεδομένα προς πιθανή επεξεργασία

Η Εταιρία μας προβαίνει στη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, που γνωστοποιείτε ή έχετε γνωστοποιήσει ως στην ίδια προς σκοπό συνεργασίας, τα οποία τηρούνται σε έγγραφη και/ή ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, η Εταιρία ενδέχεται να επεξεργάζεται δεδομένα όπως στοιχεία ταυτότητας, π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία ή τόπος γέννησης, στοιχεία δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου,email. Σημειώνουμε ότι είναι υποχρέωσή σας να ενημερώνετε έγκαιρα την Εταιρία για κάθε τυχόν μεταβολή των ως άνω στοιχείων σας.

 

 1. Αποδέκτες δεδομένων

Αποδέκτες των παραπάνω δεδομένων, τα οποία η Εταιρία μας υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει βάσει νομοθετικής ή κανονιστικής διάταξης ή δικαστικής απόφασης ή στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της σχέσης μας, μπορεί να είναι τρίτα πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή άλλοι φορείς, π.χ. τρίτοι με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρία μας και δρουν για είτε κατ’ εντολή είτε για λογαριασμό της, για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας.

 

 1. Το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούνται τα δεδομένα

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και μετά την λύση ή λήξη αυτής (οποτεδήποτε και για οποιαδήποτε αιτία και αν επέλθει) για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Επισημαίνεται ότι από τη λήξη, τα δεδομένα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της Εταιρίας ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής (περιλαμβανομένων και των δικαστικών ή άλλων αρμόδιων οργάνων για τη  επίλυση διαφορών) και μέχρι την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται για την παραγραφή αξιώσεων). Σε περίπτωση που περάσει το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, η Εταιρία μας αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο καταστροφής τους βάσει οδηγιών της κατά τον νόμο αρχής (σήμερα Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

 

 1. Δικαιώματά σας ως υποκειμένων.

Ως Υποκείμενα των Δεδομένων έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης από την Εταιρία για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας.
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης σε περίπτωση που υφίστανται ανακρίβειες ή ελλείψεις στα δεδομένα σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη βάση για την συνέχιση της επεξεργασίας από την Εταιρία.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, οπότε και παύει η επεξεργασία, εκτός και αν η Εταιρία προβάλει νόμιμους λόγους οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ως υποκειμένου των δεδομένων ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων οπότε και δικαιολογείται η συνέχιση.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον δεν υπάρχει νόμιμη βάση για την συνέχιση της αιτούμενης επεξεργασίας από την Εταιρία.
 • Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή είτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο, ή να τα διαβιβάσει η Εταιρία σε άλλο πάροχο.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να προσφύγετε, εφόσον επιθυμείτε, και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr / Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600 Fax: +30 210 6475628 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr ).

 

 1. Υποχρεώσεις μας κατά την επεξεργασία.
 • Διασφάλιση Απόρρητου και Ασφάλειας Επεξεργασίας: Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Τα πρόσωπα που προβαίνουν σε τυχόν επεξεργασία βρίσκονται στην σφαίρα ελέγχου μας και επιλέγονται με βάση αυστηρά κριτήρια, τα οποία έχουν ως σκοπό την παροχή επαρκών εγγυήσεων από πλευράς γνώσεων και προσωπικών δεσμεύσεων για την τήρηση του απορρήτου. Λαμβάνουμε τα απαιτούμενα οργανωτικά & τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από περιστατικά παραβίασης, τα οποία αποβλέπουν στην εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφαλείας αντίστοιχου προς τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και η φύση των δεδομένων που αποτελεί αντικείμενο της επεξεργασίας.
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων: Η Εταιρία μας έχει υιοθετήσει τα ενδεδειγμένα μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης της εμπιστευτικότητας του συνόλου των πληροφοριών που καταχωρούνται στα πληροφοριακά της συστήματα.

 

 1. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Εφόσον κάνετε χρήση της ιστοσελίδας (www.anakainisisspitiou.gr ή www.setka.gr) της Εταιρίας μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού τόπου, μόνο όταν εκουσίως τα χορηγείτε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά (π.χ. υποβολή ερωτήματος, φόρμα επικοινωνίας). Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται στο δικτυακό ιστοτόπο εξαρτώνται από την αιτούμενη κάθε φορά από τον επισκέπτη υπηρεσία και μπορεί να είναι ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail, αρχεία φωτογραφιών του έργου για το οποίο ζητάτε τις υπηρεσίες μας, τύπος έργου. Μπορεί να επεξεργαζόμαστε μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Ο δικτυακός ιστοτόπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων και εμείς ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

Η Εταιρία μας μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή /και την παρακολούθηση διευθύνσεων IP. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή αυτού. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας μας. Ο επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ανατρέξει στις οδηγίες του browser του ή στην οθόνη βοήθειας για να πληροφορηθεί περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

 

 1. Μεταβολές

Η Εταιρία μας δύναται να τροποποιήσει τη δήλωση αυτή, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αναρτώντας την μεταβληθείσα δήλωση στην ιστοσελίδα.