Το επόμενο βήμα είναι οι προαπαιτούμενες μελέτες, όπως αρχιτεκτονική, στατική και ηλεκτρομηχανολογική και είναι πολύ σημαντικές για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Μια αρχιτεκτονική μελέτη αποτυπώνει την μορφή της οικοδομής στον χώρο. Αυτή για να είναι πλήρης πρέπει να αναγράφει τα ακόλουθα:

  • Διάγραμμα Κάλυψης (σε κλίμακα 1:500, 1:200 ή 1:100) στο οποίο θα φαίνεται το περίγραμμα του οικοπέδου, τα κτίσματα με τις διαστάσεις, κάθε στοιχείο απαραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, της δόμησης, του ύψους κλπ. του κτιρίου, ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης κάλυψης και δόμησης, το πραγματοποιούμενο και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής, οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των προεξοχών, ο υπολογισμός των αναγκών σε χώρους στάθμευσης και ο τρόπο κάλυψής τους και η σχηματική τομή.
  • Σχέδια Κατασκευής (σε κλίμακα 1:50) στα οποία θα φαίνεται η κάτοψη χάραξης εκσκαφών, κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου, όλες οι όψεις του κτιρίου και τουλάχιστον δύο τομές.
  • Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας (με τις κατόψεις ορόφων συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση) στην οποία προσδιορίζονται οι επικίνδυνοι χώροι του κτιρίου, ο θεωρητικός πληθυσμός αυτού, ο διαχωρισμός των χώρων σε πυροδιαμερίσματα, οι διάφορες οδεύσεις διαφυγής με το κατάλληλο πλάτος και ο φωτισμός/σήμανση όπως και τα δομικά στοιχεία και τα υλικά της πυροπροστασίας.
  • Μελέτη Προσβασιμότητας (η οποία έχει σχέση με τη δυνατότητα χρήσης του κτιρίου από ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα). Σε αυτήν περιγράφονται η διαμόρφωση της εισόδου στο κτίριο, η ρύθμιση της οριζόντιας κυκλοφορίας, η κατασκευή των δαπέδων, δομικών στοιχείων, χώρων εντός του κτιρίου και η πρόσβαση στον περιβάλλοντα χώρο.
  • Σχέδια Λεπτομερειών (σε κλίμακες 1/20, 1/10, 1/5, ½, ή 1/1) σε αυτό διακρίνονται πίνακες όλων των κουφωμάτων, κατόψεις όλων των κλιμάκων του κτιρίου, σχέδια κατασκευής τοίχων, ψευδοροφών, υπογείου, δωματίου λεπτομερειών ειδικών χώρων, λεπτομερειών στηθαίων, κάγκελων, εξωστών, χειρολισθηρών κλπ, όπως και σχέδια λεπτομερειών τυχόν αρμών διαστολής. Τέλος, βρίσκουμε συντετμημένη τομή καθ’ ύψος, από τη στέγη μέχρι τη βάση.
  • Τεχνική Περιγραφή στην οποία αναγράφεται η θέση και περιοχή οικοπέδου ή γηπέδου, η καλυπτόμενη επιφάνεια και ο όγκος του κτιρίου, ο αριθμός, η χρήση και το εμβαδόν των ορόφων, τα χαρακτηριστικά των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων, η συνολική δομήσιμη επιφάνεια αλλά και η επιφάνεια του οικοπέδου ή του γηπέδου.
  • Σε περίπτωση που απλά προστεθεί δόμηση σε υφιστάμενο κτίριο πρέπει να αποτυπωθεί η Υπάρχουσα Κατάσταση, κατόψεις όλων των επιπέδων και φωτογραφίες όλων των όψεων.