Στην συνέχεια αφού ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία, λαμβάνει χώρα το τέταρτο βήμα το οποίο είναι η εκσκαφή θεμελίων του κτιρίου. Η εκσκαφή θεμελίων γίνεται αφού προηγηθεί η χάραξη των ορίων εκσκαφής με τοπογράφο μηχανικό βάσει σχεδιαγράμματος εκσκαφών. Στην χάραξη αποτυπώνονται τα όρια της εκσκαφής και χωροθετείται το κτίριο στο οικόπεδο. Στη συνέχεια ακολουθεί η εκσκαφή των θεμελίων, η οποία εκτελείται σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφών της αρχιτεκτονικής μελέτης. Τέλος έρχεται η εξυγίανση του επιπέδου θεμελίωσης. Στην περίπτωση όμως που το επίπεδο θεμελίωσης του εδάφους δεν κρίνεται κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος βοτσάλου (κροκάλας) ή κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου (3Α). Το κόστος εκσκαφής εξαρτάται από κάποιους παράγοντες οπότε δεν υπάρχει σταθερή τιμή. Εξαρτάται από την ποιότητα του εδάφους και το μέγεθος του έργου. Η ποιότητα του εδάφους εκτιμάται συνήθως εμπειρικά από γειτονικά οικόπεδα. Ανάλογα βέβαια με το μέγεθος του έργου το κόστος καθορίζεται:

  1. Ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής για μεγάλης κλίμακας έργο και
  2. Κατ’ αποκοπή για μικρής κλίμακας έργο.
Εκσκαφή θεμελίων κατοικίας