Για την ηλεκτρική εγκατάσταση, ακολουθούνται τρείς φάσεις οι οποίες είναι οι ακόλουθες:

  • 1η φάση: αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή της τοιχοποιίας, τοποθετούνται αγωγοί διέλευσης καλωδίων (καλωδιώσεις πλακέ στην οροφή, κουτιά πριζοδιακοπτών, κουτιά πινάκων).
  • 2η φάση: με την ολοκλήρωση κατασκευής των επιχρισμάτων, τοποθετούνται οι καλωδιώσεις.
  • 3η φάση: Αφού ολοκληρωθεί ο χρωματισμός, τοποθετούνται διακόπτες, πρίζες, φωτιστικά σώματα, πίνακες κλπ.
Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση