Το επόμενο βήμα (30ο) είναι το κυριότερο, διότι ελέγχεται η λειτουργικότητα όλης την κατοικίας.